Zobraziť košík

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 


Zásady spracovania osobných údajov správcu spoločnosti : AKLOK s.r.o., Nezábudková 2062/6, 955 01 Topoľčany, IČO: 47168404, DIČ: 2023781848, IČ-DPH: SK2023781848.


 V zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení a nadväzných predpisov. Odoslaním objednávky dáva klient svoj výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení a nadväzných predpisov a so zaradením jeho osobných údajov do registra vedeného spoločnosťou AKLOK s.r.o.


Prostredníctvom prihlasovacích formulárov na našom e-shope získavame nasledovné údaje zákazníka: názov spoločnosti, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail kontakt, sídlo firmy, IČO, DIČ, IČ DPH.

Prostredníctvom Vášho súhlasu so zasielaním newslettra získavame nasledovné údaje zákazníka: e-mailová adresa pre zasielanie newslettra.

 


Účel spracúvania osobných údajov

 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou AKLOK s.r.o. je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti, t. j. spracúvanie osobných údajov získaných prostredníctvom prihlasovacích formulárov (viď web stránka www.aklokdental.sk) na sprostredkovanie obchodu je nevyhnutné na uzatvorenie obchodného vzťahu a na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie objednávky a jej následnú správu. Bez týchto údajov by nebolo možné zmluvu s Vami uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva. Spracúvanie e-mailovej adresy, ktorú získame prostredníctvom Vášho súhlasného vyjadrenia so zasielaním Newslettra je sekundárne a slúži jedine k účelu, aby sme Vás mohli informovať o našich aktuálnych ponukách alebo informáciách týkajúcich sa výlučne obchodných aktivít spoločnosti AKLOK s.r.o.. Svoje rozhodnutie, ohľadom zasielania newslettra máte právo kedykoľvek zmeniť a súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať prostredníctvom formulára Newsletter, ktorý je umiestnený na webovom portáli našej spoločnosti www.aklokdental.sk resp. e-mailom na e-mailovú adresu aklokdental@centrum.sk.

 


Prístup k osobným údajom

 

Osobné údaje získané prostredníctvom prihlasovacích formulárov prostredníctvom webovej stránky www.aklokdental.sk nie sú poskytované tretím stranám.

 


Doba uloženia osobných údajov

 

Osobné údaje sú u prevádzkovateľa AKLOK s.r.o. uchovávané až do okamihu pokiaľ dotknutá osoba svoj súhlas neodvolá.


 

Práva zákazníka v súvislosti s ochranou osobných údajov

 

- na prístup k svojim osobným údajom, ktoré spracuvávame.

- na opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné.

- po ukončení plnenia zo zmluvného záväzku právo na vymazanie poskytnutých údajov.

 


Zodpovedná osoba: Mgr. Marián Kolka, Nezábudková 2062/6, 955 01 Topoľčany,

Tel.: +421 907 190 308, e-mail: aklokdental@centrum.sk

 


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.09.2018.